Fuga

Dro­dzy kino­ma­nia­cy. Przed Wami retro­spek­ty­wa twór­czo­ści Agniesz­ki Smo­czyń­skiej. Bogu­sia i Mar­ta zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wą wypra­wę w baśnio­wy i bar­dzo kobie­cy świat jed­nej z naj­cie­kaw­szych pol­skich reży­se­rek mło­de­go poko­le­nia. Trzy fil­my, miks wie­lu gatun­ków, uzna­nie kry­ty­ków i sym­pa­tia widzów. To kino autor­skie naj­wyż­szej próby! 

Po dłuż­szej prze­rwie wra­ca­my do nie­po­ko­ją­ce­go świa­ta wyobraź­ni Agniesz­ki Smo­czyń­skiej. Tym razem roz­ma­wia­my o fil­mie „Fuga”, dru­gim peł­no­me­tra­żo­wym pro­jek­cie reży­ser­ki. Zanurz­my się w odmę­ty nie­pa­mię­ci – cier­pią­ca na fugę dyso­cja­cyj­ną Ali­cja po dwóch latach nie­obec­no­ści wra­ca do domu. Nie wie kim jest, nie pozna­je naj­bliż­szych, nie pamię­ta prze­szło­ści. Chce żyć po swo­je­mu, jak to było do tej pory. Jed­nak ten wymu­szo­ny powrót otwo­rzy w jej umy­śle nie­jed­ne zamknię­te drzwi. Dokąd ją zaprowadzą? 

Motyw amne­zji w kinie został już odmie­nio­ny przez wszyst­kie przy­pad­ki. Jed­nak Smo­czyń­skiej i sce­na­rzy­st­ce Gabrie­li Muska­li uda­ło się zapre­zen­to­wać go na nowo, odkryw­czo, nie stro­niąc od toż­sa­me­go z hor­ro­rem nastro­ju wszech­ogar­nia­ją­ce­go nie­po­ko­ju. I choć wie­lu widzów „Fuga” poko­na­ła jest to jeden z naj­cie­kaw­szych gło­sów na temat socja­li­za­cji, kobie­co­ści, rodzi­ny oraz doświad­cze­niu trau­my. W dzi­siej­szym odcin­ku poszu­ka­my defi­ni­cji toż­sa­mo­ści, odczy­ta­my macie­rzyń­stwo w kate­go­rii pięt­na kul­tu­ro­we­go, poza­chwy­ca­my się aktor­stwem, war­stwą wizu­al­ną, duszą­cym nie­po­ko­jem. Udo­wod­ni­my, że to zna­ko­mi­ty i bar­dzo potrzeb­ny film. Zapraszamy!

Bogu­si i Mar­cie może­cie posta­wić kawę tutaj.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.