Kobiety eksploatacji. Odcinek 16: Rok z kinem rape and revenge

Mar­ta i Bogu­sia pod­su­mo­wu­ją pierw­szy sezon Kobiet eks­plo­ata­cji! Dziew­czy­ny kon­fron­tu­ją zało­że­nia jakie posta­wi­ły sobie w odcin­ku zero­wym, z tym co zosta­ło z nimi po roku obco­wa­nia z kinem rape and reven­ge. Zasta­na­wia­jąc się nad cha­rak­te­rem fil­mo­wej blo­gos­fe­ry wobec nie­sław­ne­go nur­tu punk­tu­ją recen­zenc­kie kli­sze, płcio­we zawłasz­cze­nia nie­czu­łych kry­ty­ków i wszyst­ko to cze­mu chcia­ły wyjść naprze­ciw, zachę­ca­jąc jed­no­cze­śnie inne dziew­czy­ny do drą­że­nia tego co tyl­ko pozor­nie „męskie” w kinie. Finał sezo­nu to też opo­wieść o nie­zre­ali­zo­wa­nych nagra­niach i pla­nach na przy­szłość. Co jesz­cze przed Kobie­ta­mi eks­plo­ata­cji? Posłuchajcie!

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z koń­ca odcin­ka, od teraz może­cie wspie­rać dzia­łal­ność Bogu­si i Mar­ty ser­wu­jąc im wir­tu­al­ną kawę ⁠o tutaj.⁠

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.