Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 1: Podglądacz/Psychoza

Czas roz­po­cząć odkry­wa­nie fil­mo­we­go zesta­wu dru­gie­go sezo­nu Kobiet eks­plo­ata­cji! W naj­now­szym odcin­ku Mar­ta i Bogu­sia zapra­sza­ją na podróż w głąb sla­she­ro­wych korze­ni. Bio­rąc na warsz­tat „Psy­cho­zę” Alfre­da Hit­choc­ka i „Pod­glą­da­cza” Micha­ela Powel­la, dziew­czy­ny szu­ka­ją połą­czeń mię­dzy tymi tytu­ła­mi, a póź­niej­szy­mi repre­zen­tan­ta­mi nur­tu. W tym celu przy­glą­da­ją się losom Nor­ma­na Bate­sa i Mar­ka Lewi­sa, spo­so­bom kre­owa­nia nago­ści i scen mor­derstw, a w koń­cu rela­cjom rodzin­nym wpły­wa­ją­cym na cha­rak­ter zabój­cy. Ile w tych dwóch fil­mach odwa­gi wyprze­dza­ją­cej swo­je cza­sy, a ile wciąż sta­rosz­kol­ne­go spo­so­bu stra­sze­nia? Prze­ko­naj­cie się sami!

Bogu­się i Mar­tę może­cie wspie­rać kupu­jąc im kawę o tutaj.

Odci­nek Akt gro­zy 2 poświę­co­ny Edo­wi Geino­wi, o któ­rym Bogu­sia wspo­mi­na w pod­ca­ście może­cie posłu­chać w apli­ka­cji Audioteki.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.