Kobiety eksploatacji 2. Odcinek 0: Slasher – z czym to się tnie

Kobie­ty eks­plo­ata­cji powra­ca­ją z dru­gim sezo­nem! Po roku z kinem rape and reven­ge Bogu­sia i Mar­ta ogła­sza­ją 2024 rokiem sla­she­rów! Przy­go­dę ponow­nie zaczy­na­my od odcin­ka zero­we­go. Dziew­czy­ny wpro­wa­dzą was w cha­rak­ter nur­tu, opo­wie­dzą o swo­ich pierw­szych obej­rza­nych sla­she­rach, pla­nach i ocze­ki­wa­niach wobec dru­gie­go sezo­nu, ale też pew­nych wąt­pli­wo­ściach. Jak opo­wia­dać o tak popu­lar­nym nur­cie? Czy da się mówić o sla­she­rach nie mówiac o naj­bar­dziej kla­sycz­nych fran­czy­zach? I w koń­cu, czy ana­li­tycz­ny poten­cjał nur­tu kry­je się wyłącz­nie w poje­dyn­ku final girl z boogey­ma­nem? Posłu­chaj­cie sami o tym co was cze­ka w naj­bliż­szych miesiącach!

Bogu­się i Mar­tę może­cie wspie­rać kupu­jąc im kawę o tutaj.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.