Star Wars: Katalizator. Wprowadzenie do filmu Łotr 1

Zgod­nie ze zwy­cza­jem pre­mie­ra ostat­nie­go, kino­we­go fil­mu z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen była w Sta­nach Zjed­no­czo­nych poprze­dzo­na książ­ko­wym „wpro­wa­dze­niem” w postaci

Czytaj dalej

Miasteczko Mamoko

Każ­da roz­kła­dów­ka to bajecz­nie nary­so­wa­na pano­ra­ma frag­men­tu tytu­ło­we­go mia­stecz­ka. Razem two­rzą obraz jed­ne­go dnia z życia Mamo­ko i jego sympatycznych

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6598955 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996