Śpiączka

Coś dziw­ne­go dzie­je się w oko­li­cach góry Sha­sta i nikt (nawet Sku­ra!) nie wie co się dzie­je! A jesz­cze dziw­niej­sze rze­czy dzie­ją się w… łóż­ku głów­ne­go boha­te­ra! Sku­ra pró­bu­je zro­zu­mieć, co stwo­rzył nie­okieł­zna­ny umysł Gra­ha­ma Master­to­na (i bawi się przy tym dosko­na­le!). Zapra­sza­my do recen­zji powie­ści Master­to­na z 2014 roku.

Sku­rę może­cie wspie­rać na Patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.