Anima i Anima 2 Powrót

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza na Pod­la­sie, gdzie ze wsi za lasem pew­ne­go gru­dnio­we­go dnia znik­nę­li bez śla­du wszy­scy miesz­kań­cy, całe 25 osób. Dla­cze­go „Ani­ma” i „Ani­ma 2 Powrót” okre­śla­ne są mia­nem „super­pro­duk­cji” i co odróż­nia je od zwy­kłe­go audio­bo­oka czy słu­cho­wi­ska? Ile w nich kry­mi­na­łu, a ile hor­ro­ru? Czy Łukasz Sim­lat jako aspi­rant Jan Wil­ler potra­fi zara­zić czy­tel­ni­ka obse­sją na punk­cie śledz­twa? Za co chciał­bym wyróż­nić rolę Dariu­sza Choj­nac­kie­go? W czym naj­le­piej widać świa­do­mość twór­czą Krzysz­to­fa Koman­de­ra i Kin­gi Krze­miń­skiej? Któ­re sce­ny, moty­wy, posta­cie naj­moc­niej zapa­dły mi w pamięć? Z jakim komik­sem koja­rzą mi się kli­mat i fabu­ła „Ani­my”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.