Upiory XX wieku – część 3

Kil­ka­na­ście lat cze­ka­li­śmy na wzno­wie­nie debiu­tanc­kie­go zbio­ru opo­wia­dań Joego Hil­la, a gdy w koń­cu ocze­ki­wa­niom sta­ło się zadość, oka­za­ło się, że dosta­nie­my ów zbiór nie raz, a dwa razy, z dwie­ma róż­ny­mi okład­ka­mi opa­trzo­ny­mi dwo­ma tytu­ła­mi. Ten dobro­byt oczy­wi­ście nie mógł nie odci­snąć się na ramów­ce Radia SK. Wzo­rem ostat­niej książ­ko­wej pre­mie­ry Joego Hil­la – „Gazu do dechy” – i tym razem łączy­my się w trzy­oso­bo­wym skła­dzie, by w trzech pod­ca­stach, kawa­łek po kawał­ku, omó­wić tek­sty sta­no­wią­ce zawar­tość „Upio­rów XX wie­ku”. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK, po raz trze­ci spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz i Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski, by poroz­ma­wiać o ostat­niej par­tii opo­wia­dań, jakie zafun­do­wał nam tutaj Joe Hill.

  • 0:07:01 – Mar­twe drzewo
  • 0:11:21 – Śnia­da­nie wdowy
  • 0:22:43 – Bob­by Con­roy wra­ca z zaświatów
  • 0:34:27 – Maska moje­go ojca
  • 0:43:56 – Dobro­wol­ne zamknięcie
  • 0:54:12 – Podzię­ko­wa­nia (Maszy­na do pisa­nia Szeherezady)

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.