The Shining: Before the Play

W ostat­nim regu­lar­nym odcin­ku w 2023 roku zapra­sza­my na coś wyjąt­ko­we­go! W wir­tu­al­nym, syl­we­stro­wym stu­diu Radia SK spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz, by poroz­ma­wiać o „zagi­nio­nym” pro­lo­gu książ­ki „Lśnie­nie”. Jaka jest histo­ria „Befo­re the Play”? Co sta­ło za usu­nię­ciem tego dłu­gie­go roz­dzia­łu z powie­ści? Jak ten zbiór pię­ciu nie­za­leż­nych scen spraw­dził­by się w swo­jej ory­gi­nal­nej roli? Czy jest to dobry, nie­za­leż­ny doda­tek do książ­ki? I wresz­cie: jak oce­nia­my każ­dą z pię­ciu histo­rii? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.