Zagadka Cloomber

Recen­zja powie­ści gro­zy z 1888 roku autor­stwa Arthu­ra Conan Doy­la. Dziś o tym jaki to ma zwią­zek z Sher­loc­kiem Hol­mes i dla­cze­go, pomi­mo, że nie ma żad­ne­go, to wydaw­ca na okład­ce napi­sał wiel­ki­mi lite­ra­mi SHERLOCK HOLMES! Sku­ra odpo­wie na pyta­nia jak ta powieść wpa­so­wu­je się w Biblio­te­kę Gro­zy Wydaw­nic­twa C&T, któ­ra sły­nie z tomi­ków opo­wia­dań, oraz czy fani Sher­loc­ka powin­ni ją omi­jać sze­ro­kim łukiem. No i dla­cze­go ta książ­ka powin­na być czy­ta­na dokład­nie 5‑go paź­dzier­ni­ka? O tym naj­le­piej wie Łukasz. Zapra­sza­my na spa­cer na irlandz­kie wrzosowiska!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.