Star Wars. Wielka Republika: Ścieżka zdrady

Pierw­szą fazę pro­jek­tu Star Wars. Wiel­ka Repu­bli­ka koń­czy­li­śmy tyle razy, że cięż­ko to zli­czyć. Choć zosta­ło jesz­cze kil­ka tytu­łów nie wyda­nych w Pol­sce to omó­wi­li­śmy wszyst­ko co jest dostęp­ne na naszym ryn­ku. Przy­szedł zatem czas by w koń­cu roz­po­cząć oma­wia­nie fazy dru­giej. Tak jak zapo­wia­da­li­śmy, chwi­lo­wo zmniej­sza­my skład. W wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­li się Man­do oraz Rychu, któ­rzy wzię­li na tapet pierw­szą powieść mło­dzie­żo­wą pt. „Ścież­ka zdra­dy” autor­stwa debiu­tu­ją­cej w Wiel­kiej Repu­bli­ce Tes­sy Grat­ton praz wete­ran­ki Justi­ny Ire­land. Jak spraw­dza się otwar­cie nowe­go roz­dzia­łu tego pro­jek­tu? Czy powieść roz­wia­ła nasze wąt­pli­wo­ści na temat zasad­no­ści takie­go ruchu? I wresz­cie, czy jest to sama w sobie dobra książ­ka? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.