Star Wars. Wielka Republika: Horyzont Północy

Tro­chę cza­su nam to zaję­ło, ale koń­czy­my dziś pierw­szą fazę pro­jek­tu Star Wars. Wiel­ka Repu­bli­ka. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do, Rychu oraz Jer­ry, któ­rzy tym razem wzię­li na tapet powieść „Hory­zont Pół­no­cy” Danie­la Jose Olde­ra. Jak bar­dzo w oce­nie tej książ­ki nie zga­dza się nasza eki­pa? Czy współ­dzie­le­nie fabu­ły z komik­sa­mi, któ­re w Pol­sce się nie uka­za­ły to pro­blem z per­spek­ty­wy rodzi­me­go czy­tel­ni­ka? Na ile jed­no z fina­ło­wych zasko­czeń to tani fan-ser­wis, a na ile cie­ka­wy punkt wyj­ścia na przy­szłość? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A na koniec pano­wie pod­su­mu­ją krót­ko pierw­szą część pro­jek­tu i zdra­dzą pla­ny na przy­szłość. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.