Drewniana architektura w Beskidzie Śląskim: Wizyta w bibliotece im. Jana Wantuły. Część 2

Wra­ca­my do Beski­du Ślą­skie­go, aby wraz z biblio­te­kar­ką Anną poroz­ma­wiać o jej dru­giej pasji: drew­nia­nej archi­tek­tu­rze. W dzi­siej­szym odcin­ku usły­szy­cie dużo cie­ka­wo­stek o pięk­nych, sta­rych cha­tach. Anna rów­nież foto­gra­fu­je i doku­men­tu­je takie miej­sca, co może­cie obej­rzeć na jej kon­cie na Insta­gra­mie, jest to zna­ko­mi­te uzu­peł­nie­nie do naszej audy­cji – może­cie tu zoba­czyć te obiek­ty, o któ­rych dyskutujemy.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.