Anima i Anima 2 Powrót

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza na Pod­la­sie, gdzie ze wsi za lasem pew­ne­go gru­dnio­we­go dnia znik­nę­li bez

Czytaj dalej

Medium

W czte­ry­sta czter­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas jedzie do Kra­ko­wa, by przyj­rzeć się szar­la­tań­skiej dzia­łal­no­ści Sta­ni­sła­wa Reya. Czy „Medium” Szymona

Czytaj dalej

Calls

W trzy­sta czter­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia nume­ra­cja Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu prze­sta­je mieć zna­cze­nie, gdyż Man­do z teraź­niej­szo­ści roz­ma­wia z Szy­ma­sem z

Czytaj dalej

Świat grozy: Martwy za życia / Cień / Gdzie jest Paula

W trzy­sta czter­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją na wyciecz­kę objaz­do­wą po duń­skich kościół­kach i indyj­skich poko­jach na wynajem,

Czytaj dalej

Świat grozy: Klątwa Sobka / W ścianach / Witajcie w Amsterdamie

W trzy­sta trzy­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do Egip­tu, Nider­lan­dów i Danii, by przyj­rzeć się trzem kolejnym

Czytaj dalej

Świat grozy: Czarny mercedes / Sauna umarłych / Ada mówi

W trzy­sta trzy­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry opusz­cza­ją swój smart dom, wsia­da­ją w czar­ne­go mer­ca i wyru­sza­ją do

Czytaj dalej

Przestraszenia. Horror na faktach (S02)

W trzy­sta trzy­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas cofa­ją się do począt­ku dwu­dzie­ste­go wie­ku, by przyj­rzeć się kil­ku mor­der­stwom, zjeść

Czytaj dalej

Przestraszenia. Horror na faktach

W dwie­ście czter­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas nakła­da­ją na uszy słu­chaw­ki, odpa­la­ją w tele­fo­nach „Prze­stra­sze­nia. Hor­ror na faktach”

Czytaj dalej