Groza dla dzieci cz. 1

W sto trzy­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście, z oka­zji zbli­ża­ją­cego się dnia dziecka, Bogu­sia i Szy­mas zapre­zen­tują Wam pierw­szą część dwu­od­cin­ko­wej

Czytaj dalej

Batman: Atak na Arkham/Liga sprawiedliwości: Bogowie i potwory

Jerry posta­no­wił w końcu nad­ro­bić jeden z naj­bar­dziej chwa­lo­nych fil­mów ani­mo­wa­nych w ramach ani­mo­wa­nego uni­wer­sum DC, czyli „Bogo­wie i potwory”.

Czytaj dalej

Ms Marvel: Niezwykła / Hawkeye: Moje życie to walka

Kamala Khan, do nie­dawna zwy­kła muzuł­mań­ska nasto­latka z Jer­sey City, nagle staje się super­bo­ha­terką. Jak wpły­nie to na jej codzienne,

Czytaj dalej