Star Wars Komiks – Darth Vader: Wojna o Shu-Torun

Zgod­nie z zapo­wie­dziami, szybko udało się nam nad­ro­bić zale­gło­ści i dziś mamy oka­zję Was zapro­sić na omó­wie­nie naj­now­szego numeru Star

Czytaj dalej

Star Wars Celebration 2017

Kolejna edy­cja Star Wars Cele­bra­tion odbyła się w Orlando w dniach 13–16 kwiet­nia. Naj­waż­niej­sze rze­czy były trans­mi­to­wane w inter­ne­cie. Dzi­siej­szy pod­cast

Czytaj dalej

Szybcy i wściekli 8

Zgod­nie z zapo­wie­dzią, zapra­szamy Was na gorącą, pre­mie­rową recen­zję naj­now­szej odsłony „Szyb­kich i wście­kłych”. Jak wypada pierw­szy film od lat

Czytaj dalej

Szybcy i wściekli – o serii

W ramach swo­istego pre­lu­dium przed nad­cho­dzą­cym pod­ca­stem o ósmej już odsło­nie cyklu Szybcy i wście­kli Jerry zapra­sza Was na podróż

Czytaj dalej