Stephen King: Not Just Horror

Dwa­na­ście lat temu omó­wi­łem w Radiu SK pierw­szą książ­kę Han­sa-Ake Lil­ji „Lil­ja­’s Libra­ry: The World of Ste­phen King”. Nie zosta­wi­łem wte­dy na niej suchej nit­ki. W zeszłym roku uka­za­ła się nowa pozy­cja, pt. „Ste­phen King: Not Just Hor­ror”, któ­rą dzi­siaj bio­rę na warsz­tat. Jakie zało­że­nia przy­świe­ca­ły stwo­rze­niu tej książ­ki? Czy uda­ło się je zre­ali­zo­wać? Do kogo jest ona skie­ro­wa­na? Co znaj­dzie­my wewnątrz i czy są to rze­czy, któ­re mogą zasko­czyć wie­lo­let­nich fanów? Czy autor wycią­gnął wnio­ski ze swo­je­go debiu­tu? Czy jest to książ­ka pozba­wio­na błę­dów? I wresz­cie, czy war­to zain­we­sto­wać w „Ste­phen King: Not Just Hor­ror”? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.