Creepshow 2

Po nagra­niu i opu­bli­ko­wa­niu ponad 40 audy­cji o fran­czy­zie „Cre­ep­show” w koń­cu na warsz­tat wzię­li­śmy fil­my, od któ­rych to wszyst­ko się zaczę­ło. W 1982 roku trzej kró­lo­wie hor­ro­ru – Ste­phen King, Geo­r­ge Rome­ro i Tom Savi­ni – zro­bi­li film, któ­ry był hoł­dem dla prze­szło­ści, a osta­tecz­nie sam stał się kla­sy­ką, któ­ra od ponad 40 lat wciąż jest kon­ty­nu­owa­na. Pięć lat póź­niej, w tym samym skła­dzie choć w innych rolach, pano­wie zro­bi­li „Cre­ep­show 2”. W 626. odcin­ku w swo­ich kryp­tach zasie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­sCRE­EP i Michał „Jer­ry” Rako­WITCH i dzi­siaj wresz­cie roz­ma­wia­ją o daniu głów­nym… tym razem o dru­gim daniu. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.