Animatrix

Mły­ny w Kon­glo­me­ra­cie mie­lą cza­sem wol­no, ale nie­ubła­ga­nie i tak po pra­wie 2,5 roku (!!!) od roz­mo­wy o „Matri­xie Zmartwychwstaniu”

Czytaj dalej

U progu tajemnicy

W pięć­set­nym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas śni kosz­mar, w któ­rym nie może skoń­czyć rese­ar­chu do pod­ca­stu o pew­nej anto­lo­gii fil­mo­we­go horroru!

Czytaj dalej

Creepshow 2

Po nagra­niu i opu­bli­ko­wa­niu ponad 40 audy­cji o fran­czy­zie „Cre­ep­show” w koń­cu na warsz­tat wzię­li­śmy fil­my, od któ­rych to wszystko

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 47

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią po raz trzy­na­sty mam dla Was świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj zapra­szam na czwar­tą, ostat­nią tegoroczną

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 46

Za tydzień Wigi­lia, a ja po raz trzy­na­sty mam dla Was świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj zapra­szam na trzecią

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 45

Świę­ta coraz bli­żej a ja po raz trzy­na­sty mam dla Was świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj zapra­szam na drugą

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 106

Zapra­sza­my na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wia­my seria­le, które

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 105

Zapra­sza­my na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wia­my seria­le, które

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 43

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią po raz dwu­na­sty zapra­szam Was na świą­tecz­ny mara­ton maka­bry i hor­ro­ru. Dzi­siaj zapra­szam na czwar­tą, ostat­nią tegoroczną

Czytaj dalej