Zrozumieć komiks

Czy komiks jest sztu­ką? Kie­dy zaczął się komiks? Czy dwa obra­zy posta­wio­ne obok sie­bie, któ­re wza­jem­nie opo­wia­da­ją jakąś histo­rię – to już komiks? Na te i wie­le innych pytań odpo­wia­da w swo­im epo­ko­wym dzie­le Scott McC­lo­ud, któ­ry poka­zu­je i udo­wad­nia, że komiks może być sztu­ką wyso­ką, pozwa­la­ją­cą na w peł­ni arty­stycz­ną wypo­wiedź. Sku­ra zapra­sza na pierw­szą odsło­nę dylo­gii (w przy­szło­ści omó­wi­my „Jak stwo­rzyć komiks” tego same­go auto­ra). Dziś o wyjąt­ko­wym „pod­ręcz­ni­ku”, któ­ry zachwy­ci zarów­no każ­de­go fana, jak i prze­ciw­ni­ka obraz­ko­wych historii.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.