Filmy zimowe cz. 74

Jeśli zasta­na­wia­li­ście o czym marzą andro­idy to zde­cy­do­wa­nie śnią i marzą o żywych psach! Dzi­siaj Sku­ra zachwy­ca się fil­mem z nomi­na­cją do Osca­ra za naj­lep­szy peł­no­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny. Głów­nie sku­pia­my się na dłu­giej sekwen­cji zimo­wej i meta nar­ra­cji, któ­re total­nie zauro­czy­ły nasze­go recen­zen­ta. Zapra­sza­my do odsłu­chu i marzeń!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.