Nieśmiertelny Hulk. Tom 5

Doko­na­ło się. Docze­ka­li­śmy się zakoń­cze­nia „Nie­śmier­tel­ne­go Hul­ka” Ala Ewin­ga, czy­li jed­nej z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych na naszym ryn­ku marve­low­skich serii. Misty i Jer­ry spo­tka­li się zatem ponow­nie w wir­tu­al­nym stu­dio aby o tym tytu­le pody­sku­to­wać. Czy podo­ba się nam domknię­cie wąt­ku zie­lo­nych wrót i „pie­kła gam­ma”? Jak oce­nia­my roz­pi­sa­nie posta­ci Hul­ków i eki­py wspie­ra­ją­cej Ban­ne­ra i spół­kę? Czy gościn­ne wystę­py Aven­gers i Fan­ta­stycz­nej Czwór­ki to plus, czy raczej zbęd­ne cameo? I w koń­cu, czy czu­je­my się usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni po wiel­kim fina­le? Posłu­chaj­cie i podziel­cie się swo­imi wrażeniami! 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.