Star Wars. Han Solo i Chewbacca: Za milion kredytów. Tom 2

Pierw­szy tom mini-serii „Han Solo i Chew­bac­ca: Za milion kre­dy­tów” był nie tyl­ko wypeł­nio­ny po brze­gi akcją i nawią­za­nia­mi do świa­ta Gwiezd­nych wojen, ale koń­czył się tak­że serią dość szo­ku­ją­cych twi­stów. Man­do, Rychu i Jer­ry mie­li więc dodat­ko­wą moty­wa­cję aby szyb­ko się­gnąć po finał tej opo­wie­ści i już dziś zapra­sza­ją na dys­ku­sję na jej temat. Jak oce­nia­my nowe posta­cie, któ­re wcho­dzą na sce­nę wraz z otwar­ciem tego tomu? Czy Gug­gen­he­im umie­jęt­nie pro­wa­dzi histo­rię pomię­dzy licz­ny­mi zwro­ta­mi akcji? Na ile spodo­ba­ło się nam zakoń­cze­nie przy­go­dy Hana i spół­ki? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.