Ghost of Tsushima

Nowa wer­sja „Sho­gu­na”, któ­rą może­my oglą­dać obec­nie na Disney +, skło­ni­ła w koń­cu Jer­ry­’e­go aby opo­wie­dział w pod­ca­ście o pew­nej wybit­nej grze z samu­ra­jem w roli głów­nej, czy­li „Ghost of Tsu­shi­ma”. Jest to histo­ria Jina Sakai, samu­ra­ja, któ­ry musi pomóc swo­je­mu ludo­wi ode­przeć najazd Mon­go­łów na trzy­na­sto­wiecz­ną Japo­nię. Histo­ria niby kla­sycz­na, ale poda­na w nie­tu­zin­ko­wy spo­sób, cie­ka­wie wpro­wa­dza­ją­ca wąt­ki pobocz­ne i poru­sza­ją­ca wie­le inte­re­su­ją­cych kwe­stii i tema­tów. A do jest to tytuł dosko­na­le prze­my­śla­ny pod kątem roz­gryw­ko­wym. Co powo­du­je, że Jer­ry nie szczę­dzi pochwał pod adre­sem tej gry? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.