Przedostatni

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zwie­dza archi­tek­to­nicz­ną, beto­no­wą matriosz­kę, by prze­mie­rza­jąc kolej­ne puste pomiesz­cze­nia, usta­lić, czy pewien inkasent

Czytaj dalej

Kraina Lovecrafta

Przy oka­zji pre­mie­ry seria­lu “Kra­ina Love­cra­fta”, wydaw­nic­two W.A.B. wypu­ści­ło w Pol­sce książ­ko­wy pier­wo­wzór autor­stwa Mat­ta Ruf­fa. Jer­ry książ­kę prze­czy­tał i

Czytaj dalej

Przecast 41 – Święto kina gatunkowego, czyli Splat!FilmFest 2020

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej

Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2019 – część 3

Docze­ka­li­śmy się wresz­cie trze­ciej i ostat­niej czę­ści omó­wie­nia Snów Umar­łych 2019. Jer­ry i Mate­ja roz­pra­wia­ją o ostat­nich dzie­się­ciu opo­wia­da­niach, jest

Czytaj dalej

Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2019 – część 2

Jer­ry i Mate­ja kon­ty­nu­ują swo­ją roz­mo­wę o zeszło­rocz­nych “Snach umar­łych”. Tym razem oma­wia­ne są opo­wia­da­nia z dru­giej dzie­siąt­ki anto­lo­gii. Tak

Czytaj dalej