Uncharted

Dziś zapra­sza­my na zagi­nio­ny pod­cast, w któ­rym Rychu i Sick opo­wie­dzą o poszu­ki­wa­niu zagi­nio­ne­go skar­bu Magel­la­na, czy­li o fil­mo­wej adap­ta­cji gier z cyklu „Unchar­ted”. Jak duet Tom Hol­land i Mark Wahl­berg wypa­da w rolach Natha­na Dra­ke­’a i Sul­ly­’e­go? Jakie podej­ście zapre­zen­to­wa­li twór­cy w kon­tek­ście prze­nie­sie­nia na ekran kino­wy wąt­ków (i mecha­nik) zna­nych z gier? Czy Ruben Fle­ischer, czy­li reży­ser mię­dzy inny­mi „Zom­bie­land” i „Veno­ma”, pora­dził sobie w ramach przy­go­do­we­go block­bu­ste­ra? I w koń­cu, czy „Unchar­ted” to dobra roz­ryw­ka, a nasi pod­ca­ste­rzy cze­ka­ją na sequ­el? Posłuchajcie!

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.