Tails of Iron

Kró­le­stwo szczu­rów zosta­je kolej­ny raz zaata­ko­wa­ne przez krwio­żer­cze żaby. Po śmier­ci Kró­la, mały szczu­rek Reg­gie musi pod­jąć się wyzwa­nia – odbić jeń­ców, odbu­do­wać kró­le­stwo, osta­tecz­nie poko­nać żaby. Czy mu się to uda? Wszyst­ko w Waszych rękach. Tak, dziś Jer­ry na warsz­tat ponow­nie bie­rze grę, a dokład­nie „Tails of Iron”, nie­za­leż­ną pro­duk­cję Odd Bugs Stu­dio. Co ta gra RPG-akcji ma wspól­ne­go z epo­sem rycer­skim? Jak pre­zen­tu­je się sty­li­zo­wa­na opra­wa audio-wizu­al­na? Na ile gło­sy, że to takie „soul­sy w 2D” są uza­sad­nio­ne? I w koń­cu, czy war­to po ten tytuł się­gnąć? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.