Stephen King’s F13

W 588. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK zapra­szam was na powrót do prze­szło­ści. Opo­wiem wam dzi­siaj o pew­nym pro­jek­cie mul­ti­me­dial­nym sygno­wa­nym nazwi­skiem Ste­phe­na Kin­ga, któ­ry miał swo­ją pre­mie­rę 24 lata temu. Z oka­zji piąt­ku trzy­na­ste­go posta­no­wi­łem omó­wić F13. Posta­ram się cof­nąć w cza­sie i przy­bli­żyć wam jak był odbie­ra­ny w 1999 roku. Dowie­cie się też o tym, czy ma on cokol­wiek do zaofe­ro­wa­nia współ­cze­sne­mu odbior­cy. Czy moż­na przez 35 minut mówić o pły­cie, na któ­rej nic nie ma? Jest to wyko­nal­ne jak poka­zu­je dzi­siej­szy pod­cast. Czy moż­na to zro­bić cie­ka­wie? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.