Podsumowanie roku 2018

Reak­ty­wa­cja pod­ca­stu Radio SK musia­ła przy­nieść przy­wró­ce­nie zawie­szo­nych serii pod­ca­sto­wych, dla­te­go też powra­ca­my dzi­siaj do tra­dy­cji rocz­nych pod­su­mo­wań. Lata 2012–2015 omó­wi­łem samo­dziel­nie. W roku 2016 zaser­wo­wa­li­śmy cros­so­ver w wyko­na­niu ser­wi­sów StephenKing.pl i Kingowiec.pl, po raz pierw­szy w ramach pod­ca­stu Radio SK prze­pro­wa­dza­jąc luź­ną i bar­dzo prze­kro­jo­wą dys­ku­sję. W opi­sie tam­te­go pod­ca­stu prze­czy­ta­cie: „Man­do i Burial szcze­gó­ło­wo oma­wia­ją rok 2016, któ­ry oka­zał się jed­nym z mniej obfi­tu­ją­cych w kin­go­we atrak­cje okre­sów, dla­te­go roz­mo­wa zaję­ła nam tyl­ko nie­wie­le ponad godzi­nę”. Po roku 2016 przy­szedł 2017, jeden z naj­bar­dziej obfi­tych i naj­lep­szych prze­dzia­łów cza­so­wych w kin­go­wej histo­rii, któ­re­go… nie uda­ło nam się omó­wić. Nie może­my sobie pozwo­lić, by i 2018 prze­padł w odmę­tach nie­pa­mię­ci, dla­te­go dziś razem z Buria­lem oma­wia­my szcze­gó­ło­wo kin­go­we wyda­rze­nia z minio­nych 12 mie­się­cy. Choć musi­my przy­znać, że rok 2018 ponow­nie „oka­zał się jed­nym z mniej obfi­tu­ją­cych w kin­go­we atrak­cje okre­sów, dla­te­go roz­mo­wa zaję­ła nam tyl­ko nie­wie­le ponad godzi­nę” 🙂 A tak napraw­dę wyda­rzy­ło się jesz­cze mniej, a mówi­my tro­chę dłu­żej, ale nie mogłem się powstrzymać.

Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

 • 0:03:51 – powieść „Out­si­der” (osob­ny pod­cast)
 • 0:07:21 – książ­ka „Unie­sie­nie” (osob­ny pod­cast)
 • 0:13:02 – opo­wia­da­nie „Lau­rie” (osob­ny pod­cast)
 • 0:17:20 – opo­wia­da­nie „Pokój muzycz­ny” z anto­lo­gii „W świe­tle i w mro­ku” (nie­ba­wem będzie osob­ny podcast)
 • 0:20:30 – opo­wia­da­nie „The Tur­bu­len­ce Expert” z anto­lo­gii „Fli­ght or Fri­ght” (nie­ba­wem będzie osob­ny podcast)
 • 0:24:42 – wysyp audiobooków
 • 0:28:48 – Marvel stra­cił pra­wa do komik­so­wej „Mrocz­nej Wie­ży”, a my pró­bu­je­my prze­wi­dzieć kon­se­kwen­cje tego kroku
 • 0:37:50 – pierw­szy sezon seria­lu „Castle Rock” (osob­ny pod­cast po pierw­szych wra­że­niach z pilo­ta)
 • 0:47:03 – dru­gi sezon seria­lu „Mr. Mer­ce­des” (nie­ba­wem będzie osob­ny podcast)
 • 0:54:11 – serial doku­men­tal­ny „Eli Roth: Histo­ria horroru”
 • 0:58:01 – film „Chil­dren of the Corn (9): Runaway”
 • 1:02:42 – wysyp figurek
 • 1:04:45 – nasze prze­wi­dy­wa­nia i ocze­ki­wa­nia wzglę­dem roku 2019

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.