Filmy zimowe cz. 69

Sku­ra zapra­sza na kolej­ną odsło­nę Fil­mów zimo­wych! Dziś głów­nie o mroź­nym dra­ma­cie sądo­wym, któ­ry dostał Zło­tą Pal­mę w Can­nes. Czy

Czytaj dalej

Noc dziękczynienia

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się do Ply­mo­uth w Mas­sa­chu­setts, by w stro­ju piel­grzy­ma obser­wo­wać ame­ry­kań­skie tradycje

Czytaj dalej

Eli Roth’s Haunted House: Trick VR Treat

W czte­ry­sta pięć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zakła­da swój hełm do VR, by wspól­nie z gru­pą zna­jo­mych odwie­dzić Doll House.

Czytaj dalej

Eli Roth: Historia horroru – sezon 3

W dru­giej poło­wie grud­nia zakoń­czy­ła się pol­ska emi­sja trze­cie­go sezo­nu seria­lu doku­men­tal­ne­go AMC – „Eli Roth: Histo­ria hor­ro­ru”. Tym razem

Czytaj dalej

Bękarty wojny

20 maja 2009 roku w Can­nes zade­biu­to­wał siód­my, peł­no­me­tra­żo­wy film Quen­ti­na Taran­ti­no, czy­li „Bękar­ty woj­ny”. Z oka­zji kolej­nej rocz­ni­cy premiery,

Czytaj dalej

Eli Roth: Historia horroru – sezon 2

Inau­gu­ru­jąc tego­rocz­ny mara­ton pod­ca­sto­wy Hal­lo­we­en w Radiu SK, zre­cen­zo­wa­łem pierw­szy sezon seria­lu doku­men­tal­ne­go pt. „Eli Roth: Histo­ria Hor­ro­ru”. Ste­phen King

Czytaj dalej

Podsumowanie roku 2018

Reak­ty­wa­cja pod­ca­stu Radio SK musia­ła przy­nieść przy­wró­ce­nie zawie­szo­nych serii pod­ca­sto­wych, dla­te­go też powra­ca­my dzi­siaj do tra­dy­cji rocz­nych pod­su­mo­wań. Lata 2012–2015

Czytaj dalej

Skautowy Poradnik dla Dziewczyn Wracających Samotnie Nocą Do Domu po Wizycie w Zielonym Piekle

W sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia nie­przy­tom­ny Szy­mas i sza­lo­ny Bad Wolf słu­cha­ją naj­więk­szych prze­bo­jów Lio­ne­la Richie­go, Lady Gagi i Brit­ney Spears

Czytaj dalej