M3GAN

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zamie­nia się w andro­ida S1M0Na i posta­na­wia prze­sta­wić Wam losy kole­żan­ki o imie­niu „M3GAN” (2023). Skąd wzię­ło się imię tytu­ło­wej boha­ter­ki fil­mu Gerar­da Johnstone’a? Ile humo­ru, dra­ma­tu i hor­ro­ru zna­la­zło się w sce­na­riu­szu Wana i Cooper? W jaki spo­sób uda­ło się obni­żyć rating tej pro­duk­cji z R do PG-13? Co łączy „M3GAN” z twór­czo­ścią Mar­ti­ki i gra­mi z serii „Por­tal”? Dla­cze­go role dru­go­pla­no­we moc­no kon­tra­stu­ją z pierw­szo­pla­no­wy­mi? Co wyróż­nia­ło kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą tego fil­mu? W jaki spo­sób pró­bo­wał się on prze­bić do main­stre­amu? Czy nada­je się na seans dla osób, któ­re za hor­ro­ra­mi nie prze­pa­da­ją? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.