Pierwsze wrażenia – Castle Rock

Od kil­ku lat okres let­ni przy­no­si nam seria­lo­we nowo­ści sygno­wa­ne nazwi­skiem Ste­phe­na Kin­ga. W tym roku może­my cie­szyć się nie tyl­ko z powro­tu „Pana Mer­ce­de­sa”, ale i z debiu­tu­ją­cej pro­duk­cji od sta­cji Hulu, któ­ra wyko­rzy­stu­je wąt­ki z kil­ku­na­stu kin­go­wych powie­ści, aby w ramach uni­wer­sum zbu­do­wa­ne­go wokół mia­stecz­ka Castle Rock opo­wie­dzieć pew­ną ory­gi­nal­ną histo­rię. Bez­po­śred­nio po pre­mie­rze spo­tka­li­śmy się, aby omó­wić dla Was aż trzy pre­mie­ro­we odcin­ki „Castle Rock”. Jakie były nasze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem tej pro­duk­cji? Jak wypa­da­ją zawar­te w niej odnie­sie­nia do twór­czo­ści Kin­ga? Czy poziom aktor­stwa i reali­za­cji pla­su­je serial bli­żej „Mgły”, czy może „22.11.63”? Czy histo­ria, któ­rą ser­wu­ją nam sce­na­rzy­ści, nas kupi­ła? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

  • 0:00:01 – Dys­ku­sja (Szy­mas, Jer­ry, Burial)
  • 0:30:38 – Solów­ka (Man­do)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.