The Amazing Spider-Man. Szczęście Parkera (tom 1)

Peter Par­ker odzy­skał swo­je cia­ło, a Ama­zing Spi­der-Man powró­cił na uli­ce Nowe­go Jor­ku. Nie­ste­ty dla Pete­ra wie­le się zmie­ni­ło od cza­su jego ostat­niej aktyw­no­ści. Musi teraz stać na cze­le wiel­kiej kor­po­ra­cji, usta­lić, jak dzia­łal­ność Octa­viu­sa wpły­nę­ła na jego rela­cje z bli­ski­mi, pora­dzić sobie z żąd­ny­mi zemsty Elec­tro i Czar­ną Kot­ką oraz z Cin­dy Moon, któ­ra zosta­ła uką­szo­na przez tego same­go pają­ka co on.

Jak wyda­rze­nia z serii „Supe­rior Spi­der-Man” wpły­ną na dal­sze losy Nie­sa­mo­wi­te­go Pającz­ka? Jak Par­ker odnaj­dzie się w nowej rze­czy­wi­sto­ści? Co dzie­je się z prze­stęp­czym pod­zie­miem NYC? Czy już w tym albu­mie czuć nad­cho­dzą­ce Spi­de­rver­sum? Posłuchajcie.


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.