Uniesienie

Pierw­szy odci­nek reak­ty­wo­wa­ne­go pod­ca­stu Radio SK sta­no­wił zale­d­wie wpro­wa­dze­nie do „nowe­go sezo­nu”. Dru­gi epi­zod to już kon­kret­na, tłu­sta recen­zja i dys­ku­sja w dużym skła­dzie. Szy­mas, Jer­ry i Man­do prze­słu­cha­li naj­now­szą książ­kę Ste­phe­na Kin­ga – „Unie­sie­nie” – i posta­no­wi­li podzie­lić się z słu­cha­cza­mi swo­imi wra­że­nia­mi. Czy „Unie­sie­nie” to fak­tycz­nie powieść jak suge­ru­ją wydaw­cy? Ile Joe Hil­la znaj­dzie­my w tym tek­ście? Czy Kin­go­wi uda­ło się cie­ka­wie spu­en­to­wać tę histo­rię? Na ile płyn­nie balan­su­je mię­dzy sym­bo­li­ka i baśnią a wąt­kiem oby­cza­jo­wym i poważ­nym tema­tem nie­to­le­ran­cji? I wresz­cie, czy „Unie­sie­nie” to fak­tycz­nie „hor­ror roku” jak zde­cy­do­wa­li użyt­kow­ni­cy ser­wi­su Goodre­ads? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji.

Książ­kę „Unie­sie­nie”, w inter­pre­ta­cji pana Lesz­ka Fili­po­wi­cza, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.