Star Wars Komiks – Darth Vader: Walka do końca

Man­do i Jer­ry, tym razem w wyjąt­ko­wo krót­kim cza­sie od pre­mie­ry, zasie­dli do omó­wie­nia nowe­go numer Star Wars Komiks. Wra­ca­my do serii „Darth Vader. Mrocz­ny Lord Sithów” ze sce­na­riu­szem Char­le­s’a Soule­’a i otrzy­mu­je­my w sumie dwie osob­ne histo­rie: „Gasną­cy blask” oraz „Zasa­da pię­ciu”. Jak chło­pa­ki oce­nia­ją obie te opo­wie­ści? Jakie są ich moc­ne stro­ny, a co wypa­dło gorzej? W jaki spo­sób Soule roz­wi­ja wątek Inkwi­zy­cji? A jak pre­zen­tu­je nam postać Vade­ra i czy uda­je mu się w tym kon­tek­ście stwo­rzyć cokol­wiek nowe­go? To wszyst­ko w dzi­siej­szym pod­ca­ście, poprze­dzo­ne oczy­wi­ście solid­ną por­cją newsów!

Naj­now­szy numer Star Wars Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu.

Spis tre­ści:

  • Kil­ka dodat­ko­wych zdań na temat zmian w spo­so­bie wyda­wa­nia „Star Wars Komiks” 
  • Powsta­nie seria ksią­żek i komik­sów pro­mu­ją­cych nowy park roz­ryw­ki Disneya – „Gala­xy­’s Edge”
  • Powsta­nie cros­so­ver pomię­dzy książ­ka­mi (try­lo­gia „Alpha­bet Squ­adron) a komik­sa­mi (mini-seria „TIE Fighters”)

0:13:33 – Omó­wie­nie „Star Wars Komiks Tom 1” (1/2019)

  • Star Wars: Mrocz­ny Lord Sithów: Gasną­cy blask (zeszy­ty #7 – #10)
  • Star Wars: Mrocz­ny Lord Sithów: Zasa­da pię­ciu (zeszy­ty #11 – 12)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.