Fallout. Sezon 1

„Fal­lo­ut” to kul­to­wa już seria gier video z bli­sko trzy­dzie­sto­let­nim sta­żem. To nie tyl­ko kawał histo­rii elek­tro­nicz­nej roz­ryw­ki, ale tak­że mar­ka, któ­ra prze­nik­nę­ła do popkul­tu­ry, wpły­wa­jąc tym samym na cały gatu­nek posta­po. Teraz wpływ ten ma szan­sę się jesz­cze zwięk­szyć, bo pod strze­chy tra­fił wła­śnie zre­ali­zo­wa­ny przez Ama­zon Pri­me serial o tym samym tytu­le. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się dziś Sick oraz Jer­ry aby o tej pro­duk­cji pody­sku­to­wać, co istot­ne z dwóch róż­nych per­spek­tyw: wie­lo­let­nie­go fana gier z tego cyklu oraz laika w tym tema­cie. Pano­wie umiej­sca­wia­ją seria­lo­wy „Fal­lo­ut” w kon­tek­ście gier i wier­no­ści prze­nie­sie­nia róż­nych ich ele­men­tów do świa­ta tele­wi­zyj­nej roz­ryw­ki, dys­ku­tu­ją o świa­to­twór­stwie, o kom­plek­so­wej wizji twór­ców na war­stwę audio-video cało­ści, o świe­żo­ści podej­ścia do tema­tu posta­po oraz zasta­na­wia­ją się czy serial mają oka­zję poko­chać i gra­cze i widzo­wie jako­ścio­wej tele­wi­zji. A to tyl­ko uła­mek poru­sza­nych kwe­stii. Zapra­sza­my do odsłu­chu i dzie­le­nia się swo­imi wrażeniami.

Uwa­ga: Audy­cja nie zawie­ra spoilerów.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.