Nieśmiertelny Hulk. Tom 4

Misty­Pop i Jer­ry zapra­sza­ją na dys­ku­sję na temat czwar­tej odsło­ny „Nie­śmier­tel­ne­go Hul­ka”, w któ­rej to Al Ewing roz­po­czy­na wąt­ki mają­ce nas już dopro­wa­dzić do wiel­kie­go fina­łu. Jak oce­nia­my potycz­kę Hul­ka z Xem­nu? Na ile inte­re­su­ją­co Ewing ograł kwe­stie wpły­wu mediów na ludzi oraz powszech­nej obec­nie kapi­ta­li­za­cji nostal­gii? Czy podo­ba nam się wcho­dzą­cy na sce­nę Leader jako nowy arcy-wróg Hul­ka? Na ile mno­gość wąt­ków i posta­ci dzia­ła na korzyść tego tomu, a na ile wpły­wa na zmę­cze­nie czy­tel­ni­ka w trak­cie lek­tu­ry? I w koń­cu, jak wypa­da ten album na tle całej serii? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.