Przegląd komiksowy 12

Zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy odci­nek prze­glą­du komik­so­we­go! Co w nim tak spe­cjal­ne­go zapy­ta­cie? Otóż za cały odci­nek opo­wia­da­ją mło­de pod­ca­ster­ki i pod­ca­ste­rzy, a Jer­ry jest tyl­ko pro­wa­dzą­cym gdzieś w tle. A o czym mło­dzież roz­ma­wia? O man­gach i komik­sach i to z bar­dzo róż­nych porząd­ków. Pola opo­wie o lek­tu­rze przy­gód pew­nej wete­ry­nar­ki, następ­nie mło­da eki­pa pody­sku­tu­je o man­dze z opo­wia­da­nia­mi o Luke Sky­wal­ke­rze, a na koniec Pola (w tym tak­że ze wspar­ciem swo­jej kole­żan­ki Mar­ty­ny) opo­wie o komik­sach z uni­wer­sum „Five Nights At Fred­dy­’s”. Usiądź­cie wygod­nie i posłuchajcie!

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:00:54 – „Jak leczyć magicz­ne stwo­rze­nia. Dzien­nik medy­cy­ny magicz­nej.” Tom 1–2
  • 00:12:42 – „Star Wars. Luke Sky­wal­ker – Legendy”
  • 00:26:56 – „Five Nights At Fred­dy­’s” Tom 1–3 („Srebr­ne oczy”/„Zwyrodniali”/„Czwarty schowek”)

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.