Avengers. Ostatnia fala. Tom 1

Po zakoń­cze­niu przy­go­dy z Marvel Now! oraz Marvel Now 2.0 przy­szła pora na kolej­ne w ostat­nich latach komik­so­we „nowe otwarcie”,

Czytaj dalej

Star Wars Łowcy nagród. Najgroźniejsi w galaktyce. Tom 1

Po nowej odsło­nie komik­su Star Wars oraz zapre­zen­to­wa­niu pol­skim czy­tel­ni­kom kolej­nej opo­wie­ści o Dar­th­cie Vade­rze, na nasz rynek tra­fił właśnie

Czytaj dalej

Era Conana: Belit/Conan Barbarzyńca. Tom 1

Po latach roz­bu­do­wy komik­so­we­go uni­wer­sum Cona­na przez wydaw­nic­two Dark Hor­se, pra­wa do mar­ki wyku­pił Marvel. To zaś zaowo­co­wa­ło kil­ko­ma seriami

Czytaj dalej

Strażnicy Galaktyki. Tom 1

Nie­speł­na rok temu, Misia­el i Jer­ry zakoń­czy­li swo­ją przy­go­dę z komik­so­wy­mi seria­mi „Ani­hi­la­cja” oraz „Ani­hi­la­cja Pod­bój”, za któ­ry­mi sta­li w

Czytaj dalej