Uniwersum Metro 2033: Człowiek obiecany

Paweł Maj­ka, dwu­krot­ny lau­re­at Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Jerze­go Żuław­skie­go, powra­ca do Uni­wer­sum Metra 2033, by swo­ją nie­okieł­zna­ną wyobraź­nią uchy­lić kolejne

Czytaj dalej

Uniwersum Metro 2033: Prawo do użycia siły

W schro­nach roz­rzu­co­nych po ska­żo­nym tery­to­rium gnież­dżą się i wege­tu­ją nie­do­bit­ki ludz­ko­ści. Ocze­ku­ją pomo­cy, któ­rą zdol­ni są im przy­nieść tylko

Czytaj dalej

Uniwersum Metro 2033: Ciemne tunele

Jed­na z tych naj­bar­dziej nie­praw­do­po­dob­nych i nie­prze­wi­dy­wal­nych ksią­żek Uni­wer­sum Metra 2033. Jej boha­ter, mło­dy anar­chi­sta i żoł­nierz z moskiew­skiej sta­cji Woj­kow­ska nie uzna­je żadnej

Czytaj dalej