Uniwersum Metro 2033: Prawo do życia

Histo­ria ludz­ko­ści to nie­koń­czą­ce się woj­ny. Wal­ka o prze­ży­cie, o środ­ki, o nie­pod­le­głość, za wia­rę, o ideały…
Gdzie tu miej­sce na przy­ka­za­nie miło­ści, na huma­nizm?! Chcesz żyć? Zabij i zabierz. Oto cała filo­zo­fia. Prze­cież pra­wo do życia zawsze idzie w parze z pra­wem do uży­cia siły.
Dani­ła Dobry­nin i jego towa­rzy­sze bro­ni dobrze wie­dzą, że jeśli nie wezmą sztur­mem skła­du Rosre­zer­wy, ich rodzin­ny Schron wcze­śniej czy póź­niej prze­mie­ni się w cmen­ta­rzy­sko. Oni po pro­stu chcą żyć, i to ich pra­wo – pra­wo do życia.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.