Uniwersum Metro 2033: Korzenie niebios

Sta­ła się rzecz zaska­ku­ją­ca i po raz pierw­szy przy oka­zji omó­wie­nia powie­ści z Uni­wer­sum Metro 2033 mamy dia­log. Doświad­czo­ny stal­ker Man­do, któ­ry ma za sobą nie­mal­że wszyst­kie książ­ki z tej serii jakie zosta­ły wyda­ne w Pol­sce, wpro­wa­dził bowiem w ten posta­po­ka­lip­tycz­ny świat nowi­cju­sza. Czy Jer­ry da się wcią­gnąć w to powie­ścio­we uni­wer­sum na dłu­żej? Jak nasz duet oce­nia pierw­szą, wło­ską książ­kę spod szyl­du Metro 2033, któ­ra docze­ka­ła się nad­zwy­czaj skraj­nych opi­nii pośród fanów Uni­wer­sum? Co ma książ­ka do zaofe­ro­wa­nia sta­rym wyja­da­czom i czy może sta­no­wić dobre otwar­cie dla świe­ża­ków? O tym posłu­cha­cie zabraw­szy się za dzi­siej­szą rozmowę.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.