Uniwersum Metro 2033: Achromatopsja

Dłu­go wycze­ki­wa­na powieść o War­sza­wie A.D. 2033

„Od dwu­dzie­stu lat życie jest nie­ustan­ną licy­ta­cją, w któ­rej los wciąż nie­stru­dze­nie pod­bi­ja staw­kę pochła­nia­ją­ce­go wszyst­ko codzien­ne­go kosz­ma­ru. Jed­nak tu, w ciem­nych tune­lach war­szaw­skie­go metra, uda­je nam się przy­naj­mniej utrzy­mać pozo­ry nor­mal­no­ści. I choć wiem, że to już koniec nasze­go świa­ta, to roz­ło­żo­ny na raty jest łatwiej­szy do zaak­cep­to­wa­nia – oswo­jo­ny i znajomy”.

War­sza­wa, rok 2033. Skłó­co­ne sta­cje metra wysy­ła­ją wspól­ną eks­pe­dy­cję, któ­ra ma przy­nieść oca­le­nie wymie­ra­ją­cej powo­li spo­łecz­no­ści. Nadzie­ja na ratu­nek jest cał­kiem real­na i budzi powszech­ny entu­zjazm. Jed­nak rze­czy­wi­stość cza­sa­mi odsta­je od wyobra­żeń, a ludzie nie zawsze są tymi, za któ­rych się podają.

Achro­ma­top­sja – spo­wo­do­wa­na cho­ro­bą siat­ków­ki wada wzro­ku pole­ga­ją­ca na nie­roz­róż­nia­niu lub zupeł­nym nie­wi­dze­niu barw. Cier­pią­cy na achro­ma­top­sję postrze­ga­ją świat nie­mal cał­ko­wi­cie w odcie­niach szarości.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.