Uniwersum Metro 2033: Prawo do użycia siły

W schro­nach roz­rzu­co­nych po ska­żo­nym tery­to­rium gnież­dżą się i wege­tu­ją nie­do­bit­ki ludz­ko­ści. Ocze­ku­ją pomo­cy, któ­rą zdol­ni są im przy­nieść tyl­ko stal­ke­rzy, bo tyl­ko oni posia­da­ją spe­cjal­ne umie­jęt­no­ści i zna­ją ten nowy świat jak nikt inny.

Stal­ke­rem nikt się nie rodzi, stal­ke­rem się zosta­je. A może trze­ba się nim tak­że uro­dzić? Zwłasz­cza jeśli dowód­cą two­je­go Schro­nu jest puł­kow­nik spec­na­zu GRU, wokół roz­cią­ga­ją się radio­ak­tyw­ne ruiny peł­ne krwio­żer­czych mutan­tów, a sąsiad aż się rwie, by strze­lić ci w ple­cy… Jeśli każ­de­go dnia musisz wal­czyć o życie: swo­je, swo­ich bli­skich, przy­ja­ciół… nadzie­ję pokła­da­jąc tyl­ko w wier­nym win­to­rie­zie, wypró­bo­wa­nym w nie­zli­czo­nych potycz­kach part­ne­rze i szczęściu.

Za ist­nie­nie pła­cisz nabo­ja­mi, a za błę­dy – krwią wciąż na nowo udo­wad­nia­jąc świa­tu swo­je pra­wo do uży­cia siły…

Powieść Sza­ba­ło­wa ucie­szy też miło­śni­ków mili­ta­riów. Autor – pasjo­nat woj­sko­wo­ści – sta­rał się, by wszyst­ko było tu reali­stycz­ne: język, sprzęt, któ­rym posłu­gu­ją się boha­te­ro­wie, tak­ty­ka. Akcja toczy się w Sier­dob­sku – wyjąt­ko­wo ponu­rym miej­scu, roją­cym się od mutan­tów, ano­ma­lii i nie­wy­ja­śnio­nych zjawisk.

Do wyda­nia jest dołą­czo­ny bez­płat­ny zbiór opo­wia­dań wyróż­nio­nych w III kon­kur­sie na naj­lep­sze opo­wia­da­nie w Uni­wer­sum Metra 2033, czy­li Echo zga­słe­go świata.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.