Uniwersum Metro 2033: Człowiek obiecany

Paweł Maj­ka, dwu­krot­ny lau­re­at Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Jerze­go Żuław­skie­go, powra­ca do Uni­wer­sum Metra 2033, by swo­ją nie­okieł­zna­ną wyobraź­nią uchy­lić kolej­ne zasło­ny skry­wa­ją­ce Kra­ków A.D. 2033!

Hor­da jed­no­myśl­nych pod wodzą Kró­la dokoń­czy­ła dzie­ła Pożo­gi. Zabra­ła ze sobą i popro­wa­dzi­ła ku zagła­dzie więk­szość z tych, któ­rym uda­ło się prze­trwać pierw­szy kata­klizm. Nowa Huta opu­sto­sza­ła – upa­dła Fede­ra­cja i Muzeum. Kom­bi­nat poniósł ogrom­ne stra­ty, a ze wscho­du, z radio­ak­tyw­nej pusty­ni, cią­gną nowe prze­ra­ża­ją­ce for­my życia. Jedy­ną nadzie­ją jest nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko Kró­la i Ewy – za wszel­ką cenę nale­ży je spro­wa­dzić do Kom­bi­na­tu. Chęt­nych, by posiąść dziec­ko, jest jed­nak wie­lu, a naj­po­tęż­niej­sza z nich wyda­je się isto­ta żyją­ca pod Wawelem.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.