Uniwersum Metro 2033: Ciemne tunele

Jed­na z tych naj­bar­dziej nie­praw­do­po­dob­nych i nie­prze­wi­dy­wal­nych ksią­żek Uni­wer­sum Metra 2033. Jej boha­ter, mło­dy anar­chi­sta i żoł­nierz z moskiew­skiej sta­cji Woj­kow­ska nie uzna­je żad­nej wła­dzy – jego ide­ałem jest wol­ność. Cóż, kie­dy w metrze brak miej­sca dla takich jak on… Na jed­nej ze sta­cji dobie­ga­ją koń­ca eks­pe­ry­men­ty nad stwo­rze­niem ide­al­nej bro­ni. Jeśli zosta­ną uwień­czo­ne suk­ce­sem, metro wpad­nie w ręce auto­ry­tar­ne­go ugru­po­wa­nia i o wol­no­ści będzie moż­na zapo­mnieć. Ktoś musi ich powstrzymać…

Stwórz­my nową rasę, któ­ra będzie odpor­na na pro­mie­nio­wa­nie. Jej przed­sta­wi­cie­le bez drże­nia w kola­nach wyj­dą na powierzch­nię i zdo­ła­ją zbu­do­wać nowy świat, zbu­do­wać przy­szłość nie dla tune­lo­wych szczu­rów, lecz dla odro­dzo­nej ludz­ko­ści. Ludzie znów zoba­czą gwiaz­dy, o któ­rych z taką przej­mu­ją­cą nostal­gią opo­wia­da­ją sta­rzy miesz­kań­cy metra.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.