Uniwersum Metro 2033: Prawo do zemsty

Siła ma słusz­ność wte­dy, kie­dy wyko­rzy­stu­je się ją w dobrym celu. Sil­ny czło­wiek to dobry czło­wiek. Ale dobro to nie jest prze­ba­cza­nie wszyst­kie­go. dobro powin­no mieć pię­ści. Nie mamy już pra­wa do łaski i wyba­cze­nia. Zosta­ło nam tyl­ko pra­wo do zemsty.

Prze­żył, wró­cił do domu. I co go przy­wi­ta­ło? Pust­ka! Cisza! Śmierć!
Dro­ga była dłu­ga, ale jesz­cze nie dotarł do jej kre­su. Ten, na kogo nikt nie cze­ka, kogo pozba­wio­no rodzi­ny i przy­ja­ciół, jest wprost stwo­rzo­ny do wojny.
Dani­ła Dobry­nin stra­cił dom i bli­skich. Nie ma nic… Poza celem. Celem, któ­ry musi osią­gnąć za wszel­ką cenę.

Pra­wo do zemsty Deni­sa Sza­ba­ło­wa to trze­cia powieść jego try­lo­gii „Kon­sty­tu­cja apo­ka­lip­sy” napi­sa­nej w ramach pro­jek­tu Dmi­tri­ja Glukhovsky’ego Uni­wer­sum Metro 2033. Jej poprzed­nie czę­ści to Pra­wo do uży­cia siły i Pra­wo do życia.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.