Uniwersum Metro 2033: Ciemne tunele

Jed­na z tych naj­bar­dziej nie­praw­do­po­dob­nych i nie­prze­wi­dy­wal­nych ksią­żek Uni­wer­sum Metra 2033. Jej boha­ter, mło­dy anar­chi­sta i żoł­nierz z moskiew­skiej sta­cji Woj­kow­ska nie uzna­je żadnej

Czytaj dalej