Uniwersum Metro 2033: Dziedzictwo przodków

Moskwa i Kali­nin­grad. Wspa­nia­łe sto­łecz­ne metro i zbu­do­wa­ne przez faszy­stów w pod­zie­miach Königs­ber­ga bun­kry oraz taj­ne bazy. Intry­gu­ją­ce zesta­wie­nie. Choć ci, któ­rzy o moskiew­skim metrze wie­dzą wszyst­ko, żyją pośród nas, mil­czą ze wzglę­du na pod­pi­sa­ne zobo­wią­za­nia. Tym­cza­sem tajem­ni­ce pod­ziem­ne­go Köni­ga jego budow­ni­czo­wie zabra­li do gro­bu. A jeśli z tego gro­bu powsta­ną? To książ­ka, któ­rej na pew­no nie zapo­mni­cie. – Dmi­try Glukhovsky

„Po nie­bie niczym strza­ły prze­mknę­ły rzad­kie obło­ki, pędzo­ne przez nie­zna­ną siłę. Huk nara­stał, aż nagle do lasu wdarł się hura­gan. Potęż­na fala pyłu wyry­wa­ją­ca z korze­nia­mi mło­de drze­wa i łamią­ca sta­re. Fru­wa­ją­ce krza­ki zamie­ni­ły się w nie­koń­czą­cą się ule­wę. Ścia­na kurzu, kamie­ni, zie­mi i roślin porwa­ła sto­ją­ce na skra­ju lasu samo­cho­dy i ludzi”.

Mia­sto twier­dza Königs­berg. Jej upa­dek pie­czę­to­wał los Trze­ciej Rze­szy i koń­czył nie­miec­ką obec­ność w Pru­sach Wschod­nich. Ale nawet teraz, kie­dy wybrzmia­ły echa ostat­niej glo­bal­nej woj­ny, któ­ra zapę­dzi­ła reszt­ki ludz­ko­ści pod zie­mię, są tacy, któ­rzy w imię dzie­dzic­twa przod­ków są goto­wi zabi­jać i ginąć.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.