Uniwersum Metro 2033: Otchłań

Wro­cław dwa­dzie­ścia lat po woj­nie nukle­ar­nej. Oca­la­li żyją w cią­gną­cych się pod mia­stem kana­łach, two­rząc nie­wiel­kie zamknię­te spo­łecz­no­ści – enkla­wy. Powierzch­nia nie nada­je się do zasie­dle­nia. Pro­mie­nio­wa­nie wciąż jest tam zbyt sil­ne, a zmu­to­wa­ne rośli­ny i zwie­rzę­ta stwo­rzy­ły w ruinach śmier­tel­nie nie­bez­piecz­ny ekosystem.

Nauczy­ciel, jeden z ostat­nich Pamię­ta­ją­cych, chcąc chro­nić swe­go nie­peł­no­spraw­ne­go syna, pró­bu­je dotrzeć do pod­zie­mi owia­nej legen­da­mi, góru­ją­cej nad mia­stem Wie­ży, gdzie mie­ści się ponoć naj­bar­dziej sta­bil­na enkla­wa. Dro­ga nie będzie jed­nak łatwa, a Nauczy­ciel tra­fi do miejsc, któ­rych ist­nie­nia nie podej­rze­wał w naj­gor­szych koszmarach.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.