Uniwersum Metro 2033: Wieża

Zwer­bo­wa­ny przez Czy­stych Nauczy­ciel otrzy­mu­je zada­nie: trze­ba zaże­gnać kry­zys w Nowym Waty­ka­nie. Nie­na­wy­kły do wyko­ny­wa­nia roz­ka­zów, posta­na­wia dzia­łać na wła­sną rękę i pró­bu­je udo­wod­nić wszyst­kim, że mimo wie­lu lat bez­czyn­no­ści pozo­stał Czar­nym Skor­pio­nem, żywą legen­dą kanałów.

Mie­rzy też znacz­nie wyżej: jego praw­dzi­wym celem jest zapo­bie­że­nie bli­skiej już woj­nie z Lek­te­ry­ta­mi, a misja w Wol­nych Enkla­wach to tyl­ko roz­grzew­ka przed praw­dzi­wym wyzwa­niem, jakim będzie wypad do oku­po­wa­nej przez kani­ba­li Wieży.

Zanurz się w okrut­ny posta­po­ka­lip­tycz­ny świat – nor­mal­ne życie jest tu nie­wy­obra­żal­nym kosz­ma­rem, a histo­rie ludzi wybi­ja­ją­cych się ponad prze­cięt­ność napa­wa­ją czy­stym prze­ra­że­niem. Wyrusz z Iskrą i Nauczy­cie­lem w naj­mrocz­niej­sze, skry­wa­ją­ce wie­le tajem­nic rejo­ny Wro­cła­wia roku 2033. Pod­ziem­ne arte­rie tego mia­sta to miej­sce, w któ­rym śmierć wca­le nie wyda­je się naj­gor­szym moż­li­wym losem; prze­ko­na­ją się o tym na wła­snej skó­rze boha­te­ro­wie Wieży.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.